• 1

اسلنگ یا اصطلاحات عامیانه

اسلنگ یا اصطلاحات عامیانه

اسلنگ یا اصطلاح عامیانه

کلماتی که جزئی از واژگان یا زبانهای استاندارد نیستند و به طور غیررسمی مورد استفاده قرار می گیرند ، "کلمات عامیانه" خوانده می شوند. از این کلمات بیشتر در گفتار استفاده می شود. هر فرهنگ و هر منطقه ای در سراسر جهان کلمات عامیانه خود را دارد.مثلا در زبان فارسی کلمه "خفن" یک واژه عامیانه محسوب میشود.
به چند مثال از واژه های عامیانه در زبان انگلیسی توجه کنید:


Example #1:


“Last night was flop. I was supposed to go to a party with my friends, but they flopped on me. They are all such floppers.”


در اینجا اصطلاح عامیانه مورد استفاده "flop" است ، به این معنی که یک رویداد برنامه ریزی شده اتفاق نمی افتد. "فلاپ" شخصی است که در آخرین لحظه برنامه ها را لغو می کند.


Example #2:


“I’m so upset about my birthday party pictures. My brother is making faces behind me in every picture, what a photo bomb!”


در جمله بالا ، "photo bomb" یک اصطلاح عامیانه است و مفهوم آن اینست که شخص یا یک شی به طور تصادفی یا عمدی در پس زمینه یک عکس ظاهر می شود و در نتیجه آن را خراب می کند.


Example #3:


“I got a job promotion even though I don’t go to work half the time. I’m so sick.”


در اینجا ، اصطلاح عامیانه به کار رفته "sick" است که همانطور که میدانید مفهوم اصلی آن، "بیمار" است. این اصطلاح عامیانه که بیشتر توسط نوجوانان مورد استفاده قرار می گیرد به معنی "خیلی باحال" میباشد.


Example #4:


“I can’t believe she went and told my father about everything just to get me in trouble, what a hater.”


اصطلاح عامیانه ای که در اینجا به کار می رود "hater" است که به شخصی اشاره دارد که به دلیل موفقیت در مقابل شخص دیگر حسادت میکند یا عصبانی است.


Example #5:


“The students caught cheating on the test were given the third-degree by the principal.”


زبان عامیانه استفاده شده در جمله بالا "third-degree" است که به معنی "بازجویی" است.


Example #6:


“I can’t believe my life has passed so quickly. Now that I am in the hospital, I’ll probably just kick the bucket here.”


زبان عامیانه که در اینجا استفاده می شود "kick the bucket" به معنی "مردن" است.

Example #7:


“The kids were ready to bite my arm off just because I promised to take them to the candy store.”


عبارت عامیانه ای که در اینجا استفاده می شود ، "bite my arm off" ، به معنای "ذوق کردن، کیف کردن" است.

اصطلاحات عامیانه به فرد اجازه می دهد تا در استفاده از زبان خلاق شود. برخی افراد برای برقراری ارتباط غیر رسمی با یکدیگر از زبان عامیانه استفاده می کنند. به همین ترتیب ، افرادی که از زبان عامیانه استفاده می کنند ، می توانند سایر اعضای طبقه فرهنگی خود را به راحتی شناسایی کنند.
برای پیدا کردن معنی و کاربرد چنین کلماتی، میتوانید به "فرهنگ لغتات و اصطلاحات عامیانه" مراجعه کنید. وقتی کلمه جدیدی وارد زبان عامیانه می شود و اکثریت مردم شروع به استفاده از آن می کنند ، آن کلمه به زبان اضافه می شود ولی اگر محبوبیت کافی به دست نیاورد ، فراموش می شود.

تماس با واتساپ

 ۷۹۸۰۸۰۵۸۲۰۸+