• 1

چند قاعده اصلی و مورد نیاز در یادگیری گرامر زبان انگلیسی

چند قاعده اصلی و مورد نیاز در یادگیری گرامر زبان انگلیسی:چند قاعده اصلی و مورد نیاز در یادگیری گرامر زبان انگلیسی

1. بدانید که در کجای جمله باید از حروف بزرگ استفاده کنید.
- اولین کلمه هر جمله با حرف بزرگ شروع می شود.


.They stay home on Sunday

- اسمهای خاص مانند اسم افراد، شهرها و کشورها با حرف بزرگ شروع میشوند..My friends is from a big city in Canada

2. دو کلمه I و me به جای هم استفاده نمیشوند.


.Matt and I went for a walk

.Matt and me went for a walk


3. دقت کنید که کلمه های your و you’re با هم فرق دارند.


.Your friends have reserved a table for the party
.You’re a very successful writer

4. به تفاوت این سه کلمه دقت کنید: their و they’re و there


.Their car has broken down
.They’re so happy to have been invited
.Your keys are over there, on the table

5. بین دو کلمه have to و must تفاوت کوچکی وجود دارد.


(She must do her homework. (Her teacher wants 

(I have to wake up early to catch a morning train. (I want it

6. همیشه به تطابق فاعل و فعل از نظر جمع و مفرد بودن دقت کنید.


.She likes pizza
.They like burgers

7. تفاوت ساختار معلوم و مجهول را بدانیم.


.I opened the door
.The door was opened

8. دقت داشته باشید که جمله شما در صورتی کامل است که همه اجزای لازم از جمله فاعل و فعل را داشته باشد. از دو مورد زیر فقط اولی یک جمله کامل است.


.She goes for a walk in the park
Going to the park*

تماس با واتساپ

 ۷۹۸۰۸۰۵۸۲۰۸+