• 1

راههای برای یادگیری گرامر

نکاتی برای یادگیری گرامرراههای یادگیری گرامر

با در نظر گرفتن کلیه قوانین و دستورالعمل های حاکم بر استفاده از دستور زبان انگلیسی ، جای تعجب نیست که برای بسیاری از افراد یادگیری گرامر تبدیل به یک غول شده است. گرامر زبان انگلیسی بسیار پیچیده است ، بنابراین قبل از یادگیری نحوه نگارش قطعات عالی نوشتاری یا گفتاری ، باید بلوک های ساخت گرامر را به اشکال پیچیده تر بفهمید. اگرچه با زمان ، تلاش و تمرین کافی می توانید سرانجام استاد گرامر انگلیسی شوید. در این نوشته چند راهکار در این راستا تقدیم میشود.

1. اجزای کلام در زبان انگلیسی را بشناسید. این اجزا عبارتند از اسم، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حروف و کلمات ربط

2. نحوه و ترتیب قرار گرفتن اجزای جمله در زبان انگلیسی را یاد بگیرید. مثلا لازم است بدانید که فاعل و فعل دو بخش اصلی هر جله هستند و نیز اینکه فقط یک اسم میتواند نقش فاعل را بازی کند.


3. گروههای کلمات را بشناسید. منظور از یک گروه از کلمات (عبارات) اجزایی هستند که میتوانند در کنار یکدیگر دارای معنی باشند. مثلا یک گروه اسمی ترکیبی ات از یک اسم به همراه یک یا چند صفت. به جمله زیر دقت کنید:
4.
The young man has started his new life.


The young man (noun phrase)

has started (verb phrase)

his new life (noun phrase)

همانطور که میبینید این جمله به ترتیب از سه عبارت اسمی، فعلی و اسمی تشکیل شده است.

5. جمله واره ها را یاد بگیرید. جمله واره مجمو عهای از کلمات است که حتما دارای فاعل و فعل هست. جمله واره ها میتوانند به تنهایی و یا به صورت پیوسته همراه با جمله واره های دیگر استفاده شوند. به مثال زیر توجه کنید:

When I arrived home, my mother was cooking dinner.

در این جمله دو جمله واره وجود دارد که به ترتیب عبارتند از جمله واره قیدی و جمله واره اصلی:
When I arrived home
My mother was cooking dinner

در مقالات بعدی در این مورد بیشتر خواهیم نوشت.

 

تماس با واتساپ

 ۷۹۸۰۸۰۵۸۲۰۸+